• header_tec_01.jpg
 • header_tec_02.jpg
 • header_tec_03.jpg
 • header_tec_04.jpg
 • header_tec_05.jpg
 • header_tec_06.jpg
 • header_tec_07.jpg
 • header_tec_08.jpg
 • header_tec_09.jpg

Nurkowanie w Miltitz, For­mal­ności związaneze zgłoszeniem

Uprawnienia do nurkowa­nia w jask­ini­ach uznanych orga­ni­za­cji takich jak:
IANTD, NACD, NSS­CDS, GUE, PATD, Pro­tec, TDI

Zgłosze­nie uczest­nictwa w podanych ter­mi­nach następuje pisem­nie lub e- mailem. Tele­fon­icznie możemy wiele rzeczy krótko wyjaśnić, ale w zasadzie wszys­tko co związane z naszą dzi­ałal­noś­cią wymaga formy pisem­nej. Zgłosze­nie będzie ważné jedynie w przy­padku odno­towa­nia w odpowied­nim cza­sie wpłaty na nasze konto. Dwa tygod­nie po wezwa­niu do zapłaty, przy braku wpłaty, zgłosze­nie jest przez nas automaty­cznie anulowane.

Możliwe są jedynie zgłoszenia imienne.Zgłoszenia całych grup są przyj­mowane tylko wówczas,gdy podane są dane per­son­alne wszys­t­kich chęt­nych. Aby dokonać zgłoszenia muszą być znane prawdziwe nazwiska nurków. Wynika to z następu­ją­cych powodów:

Po pier­wsze chcemy uniknąć sytu­acji, że niek­tóre miejsca będą odsprzedawane przez innych „biz­nes­menów“. Ogranic­zona liczba miejsc doprowadzi inaczej nieuchron­nie do wzrostu cen. To byłoby złe dla wszys­t­kich nurków.

Pon­adto w ostat­nich lat­ach spotkaliśmy się z naganną prak­tyką, że przy zgłoszeni­ach grup nurków, pomimo imi­en­nego zgłoszenia, często wysyłani są inni nurkowie. Widocznie dlat­ego, żeby wyko­rzys­tać zgłos­zoną ilość i zal­iczkę. Prawie zawsze te nie zgłos­zone osoby to osoby, które nie opanowały szczegól­nie rzemiosła nurkowa­nia i nie są wirtuozami w tej dziedzinie. Wpływa to na obniże­nie poziomu ( czego prag­niemy uniknąć ) i brak możli­wości czer­pa­nia pełnej radości z wiz­yty w pod­wod­nej krainie.

Na miejscu:

Instruk­tor nurkowa­nia (Sur­face­m­an­ager)

 • Prowadzi listę obec­nych nurków i gości. Wery­fikuje poprawność zgłoszenia, dzi­en­nika okrę­towego, kwal­i­fikacje do nurkowa­nia i jest odpowiedzialny za sprawy finansowe.
 • ustala wprowadze­nie grupy w porozu­mie­niu z zespołami nurków.
 • grupy nurków mają obow­iązek zamel­dowa­nia się u instruk­tora przed nurkowaniem i po nurkowaniu.
 • przekazuje pod­sta­wowe wskazówki odnośnie kopalni, jeśli coś jest nie­jasne. Ist­nieje obow­iązek noszenia kasku na całym obszarze poza wodą. Nurkowie mają przy­wilej wjazdu bez prze­wod­nika do tuneli gór­niczych. Tylko główna droga, bezpośred­nia droga do wody może być użytkowana bez prze­wod­nika. (niebez­pieczeństwo wypadku, ochrona nietop­erzy). Nie ma zwiedza­nia na własną rękę. Dzieci nie mogą prze­by­wać bez dozoru w kopalni. Kto idzie nurkować nie może nad­zorować swoich dzieci właśnie w tym okre­sie. Prob­lemy są nieuniknione.

Pon­adto:

Pale­nie tyto­niu i uży­wanie otwartego ognia jest pod ziemią zabronione.
Każda forma potrzeb nat­u­ral­nych musi być zaspoko­jona poza kopal­nią, (odpowied­nie toalety zna­j­dują się w budynku gospo­dar­czym), w prze­ci­wnym wypadku bez odszkodowa­nia precz z jask­ini. To zdanie jest niestety konieczne.
Psy nie są doz­wolone na obszarze podziemnym

Uwagi na temat prze­biegu nurkowa­nia:

Szkole­nie w jask­ini:
Nurkowa­nia szkole­niowe muszą być przedtem zgłos­zone i omówione. Następ­nie mogą być przyjęte. Zostaną wów­czas wyz­nac­zone obszary w jask­ini i czas nurkowa­nia, które nie są kry­ty­czne dla wszys­t­kich odwiedzających.

Zdję­cie / ​Film:
Ist­nieje niestety jeszcze mało nurków, którzy potrafią rozsąd­nie rozważyć fil­mowanie lub robi­e­nie zdjęć. To zawsze jest przerażające,gdy obser­wu­jemy jak ci „artyści“ sys­tem­aty­cznie niszczą albo przy­na­jm­niej degradują obiekt ich miłości. Zas­tanów­cie się , czy nie lep­iej zaży­wać po prostu radości nurkowania.

Skuter:
Zasad­niczo nie! Ist­nieją niewielkie wyjątki doz­wolone na koniec sezonu (marzec, kwiecień), ale tylko od niedzieli w południe..

Potrzeby nat­u­ralne pod­czas nurkowa­nia:
Proszę nie uży­wać uri­na­tora na suchy skafan­der, jest to woda sto­jąca z małą wymi­aną wody. A jeśli ktoś już to koniecznie zaplanował przed nurkowaniem, zużyte prez­er­watywy proszę umieś­cić w kon­tenerze na śmieci, a nie w ciem­nych zaka­markach kopalni.

Gmina ma prob­lemy z jakoś­cią wody (obciąże­nia bak­teryjne) dla swo­jej pły­walni. Byłaby ona zatem gotowa – przy udowod­nionej winie nurków– do zatrzy­ma­nia nurkowa­nia w ogóle. Pieluchy są bardziej pożą­dane. Niestety, ich stosowanie często prowadzi do bezl­i­tosnego przepełnienia pojem­ników na śmieci w kopalni. W ten sposób gmina uza­sad­nia reg­u­larne pod­wyżki cen, których my nie prze­nieśliśmy jeszcze na nurków. Dlat­ego: Proszę zatem wszys­tkie śmieci zabrać i zutyl­i­zować w odpowied­nim miejscu.

Rebreather:
Nie wolno!

Peter Panitz
październik 2016

 

Firmenevent Schnuppertauchen

D I E etwas andere Firmenfeier - wir organisieren für Sie einen Ausflug Unterwasser - Profis begleiten Sie und Ihre Mitarbeiter - die feuchtfröhliche Firmenfeier die einen  T I E F E N  Eindruck hinterlässt

Kontakt:

Tauchtreff Dresden
Dorn­blüth­strasse 19
01277 Dres­den

Phone:  +49  (351)  31 09 120
Fax:      +49  (351) 31 09 120
Email:   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Öffnungszeiten:
Mo, Die, Do, Fr:
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 13:00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Es besteht auch außerhalb der Ladenbesetzung die Möglichkeit über Mails Anfragen und Wünsche zu äußern oder ihr benutzt den Anrufbeantworter.Was bieten wir ?

Tauchausbildungen nach internationalen Standards vom Schnuppertauchen bis zum Höhlen- Tec Tauchen Tauchreisen - Events - Tauchshop - Equipmentverleih Wartung - Service - Atemregler Revision . . .