Deutschland, Dresden
  Dorn­blüth­strasse 19

Mo, Die, Do, Fr: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
  Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr
  Mittwoch Ruhetag

+49 (351) 31 09 120


Nurkowanie w Miltitz

polska k Nurkowanie w Miltitz, For­mal­ności związaneze zgłoszeniem

Uprawnienia do nurkowa­nia w jask­ini­ach uznanych orga­ni­za­cji takich jak:
IANTD, NACD, NSS­CDS, GUE, PATD, Pro­tec, TDI

Zgłosze­nie uczest­nictwa w podanych ter­mi­nach następuje pisem­nie lub e- mailem. Tele­fon­icznie możemy wiele rzeczy krótko wyjaśnić, ale w zasadzie wszys­tko co związane z naszą dzi­ałal­noś­cią wymaga formy pisem­nej. Zgłosze­nie będzie ważné jedynie w przy­padku odno­towa­nia w odpowied­nim cza­sie wpłaty na nasze konto. Dwa tygod­nie po wezwa­niu do zapłaty, przy braku wpłaty, zgłosze­nie jest przez nas automaty­cznie anulowane.

Możliwe są jedynie zgłoszenia imienne.Zgłoszenia całych grup są przyj­mowane tylko wówczas,gdy podane są dane per­son­alne wszys­t­kich chęt­nych. Aby dokonać zgłoszenia muszą być znane prawdziwe nazwiska nurków. Wynika to z następu­ją­cych powodów:

Po pier­wsze chcemy uniknąć sytu­acji, że niek­tóre miejsca będą odsprzedawane przez innych „biz­nes­menów“. Ogranic­zona liczba miejsc doprowadzi inaczej nieuchron­nie do wzrostu cen. To byłoby złe dla wszys­t­kich nurków.

Pon­adto w ostat­nich lat­ach spotkaliśmy się z naganną prak­tyką, że przy zgłoszeni­ach grup nurków, pomimo imi­en­nego zgłoszenia, często wysyłani są inni nurkowie. Widocznie dlat­ego, żeby wyko­rzys­tać zgłos­zoną ilość i zal­iczkę. Prawie zawsze te nie zgłos­zone osoby to osoby, które nie opanowały szczegól­nie rzemiosła nurkowa­nia i nie są wirtuozami w tej dziedzinie. Wpływa to na obniże­nie poziomu ( czego prag­niemy uniknąć ) i brak możli­wości czer­pa­nia pełnej radości z wiz­yty w pod­wod­nej krainie.

Na miejscu:

Instruk­tor nurkowa­nia (Sur­face­m­an­ager)

  • Prowadzi listę obec­nych nurków i gości. Wery­fikuje poprawność zgłoszenia, dzi­en­nika okrę­towego, kwal­i­fikacje do nurkowa­nia i jest odpowiedzialny za sprawy finansowe.
  • ustala wprowadze­nie grupy w porozu­mie­niu z zespołami nurków.
  • grupy nurków mają obow­iązek zamel­dowa­nia się u instruk­tora przed nurkowaniem i po nurkowaniu.
  • przekazuje pod­sta­wowe wskazówki odnośnie kopalni, jeśli coś jest nie­jasne. Ist­nieje obow­iązek noszenia kasku na całym obszarze poza wodą. Nurkowie mają przy­wilej wjazdu bez prze­wod­nika do tuneli gór­niczych. Tylko główna droga, bezpośred­nia droga do wody może być użytkowana bez prze­wod­nika. (niebez­pieczeństwo wypadku, ochrona nietop­erzy). Nie ma zwiedza­nia na własną rękę. Dzieci nie mogą prze­by­wać bez dozoru w kopalni. Kto idzie nurkować nie może nad­zorować swoich dzieci właśnie w tym okre­sie. Prob­lemy są nieuniknione.

Pon­adto:

Pale­nie tyto­niu i uży­wanie otwartego ognia jest pod ziemią zabronione.
Każda forma potrzeb nat­u­ral­nych musi być zaspoko­jona poza kopal­nią, (odpowied­nie toalety zna­j­dują się w budynku gospo­dar­czym), w prze­ci­wnym wypadku bez odszkodowa­nia precz z jask­ini. To zdanie jest niestety konieczne.
Psy nie są doz­wolone na obszarze podziemnym

Uwagi na temat prze­biegu nurkowa­nia:

Szkole­nie w jask­ini:
Nurkowa­nia szkole­niowe muszą być przedtem zgłos­zone i omówione. Następ­nie mogą być przyjęte. Zostaną wów­czas wyz­nac­zone obszary w jask­ini i czas nurkowa­nia, które nie są kry­ty­czne dla wszys­t­kich odwiedzających.

Zdję­cie / ​Film:
Ist­nieje niestety jeszcze mało nurków, którzy potrafią rozsąd­nie rozważyć fil­mowanie lub robi­e­nie zdjęć. To zawsze jest przerażające,gdy obser­wu­jemy jak ci „artyści“ sys­tem­aty­cznie niszczą albo przy­na­jm­niej degradują obiekt ich miłości. Zas­tanów­cie się , czy nie lep­iej zaży­wać po prostu radości nurkowania.

Skuter:
Zasad­niczo nie! Ist­nieją niewielkie wyjątki doz­wolone na koniec sezonu (marzec, kwiecień), ale tylko od niedzieli w południe..

Potrzeby nat­u­ralne pod­czas nurkowa­nia:
Proszę nie uży­wać uri­na­tora na suchy skafan­der, jest to woda sto­jąca z małą wymi­aną wody. A jeśli ktoś już to koniecznie zaplanował przed nurkowaniem, zużyte prez­er­watywy proszę umieś­cić w kon­tenerze na śmieci, a nie w ciem­nych zaka­markach kopalni.

Gmina ma prob­lemy z jakoś­cią wody (obciąże­nia bak­teryjne) dla swo­jej pły­walni. Byłaby ona zatem gotowa – przy udowod­nionej winie nurków– do zatrzy­ma­nia nurkowa­nia w ogóle. Pieluchy są bardziej pożą­dane. Niestety, ich stosowanie często prowadzi do bezl­i­tosnego przepełnienia pojem­ników na śmieci w kopalni. W ten sposób gmina uza­sad­nia reg­u­larne pod­wyżki cen, których my nie prze­nieśliśmy jeszcze na nurków. Dlat­ego: Proszę zatem wszys­tkie śmieci zabrać i zutyl­i­zować w odpowied­nim miejscu.

Rebreather:
Nie wolno!

Peter Panitz
październik 2016

 

Firmenevent Schnuppertauchen

D I E etwas andere Firmenfeier - wir organisieren für Sie einen Unterwasserausflug - Profis begleiten Sie und Ihre Mitarbeiter - die feuchtfröhliche Firmenfeier die einen T I E F E N Eindruck hinterlässt

Kontakt:

Tauchtreff Dresden
Dorn­blüth­strasse 19
01277 Dres­den
Phone: +49 (351) 31 09 120
Fax: +49 (351) 31 09 120
Email:

Öffnungszeiten: Mo, Die, Do, Fr: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr Mittwoch Ruhetag

Es besteht auch außerhalb der Ladenbesetzung die Möglichkeit, über Mails Anfragen und Wünsche zu äußern oder ihr benutzt den Anrufbeantworter.

Was bieten wir?

Tauchausbildungen nach internationalen Standards vom Schnupper- bis zum Höhlentauchen - Tectauchen - Tauchreisen - Events - Tauchshop - Equipmentverleih Wartung - Service - Atemregler Revision . . .